Nó hoạt động như thế nào

Bạn có thể sử dụng GitHub để dịch trang web của chúng tôi sang ngôn ngữ của bạn
1
Mở một yêu cầu kéo
Với những thông tin sau: mã ngôn ngữ & danh sách người bảo trì (một hoặc nhiều): tên người dùng và email GitHub
2
Dịch
Chỉ dịch một tệp và bạn có thể mời nhiều người bảo trì dịch cùng
3
Chờ phê duyệt
Sau khi yêu cầu của bạn được chấp thuận, nó sẽ được thấy bởi tất cả mọi người xem và sử dụng
Cài đặt ứng dụng web trên màn hình chính của bạn để truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn. Không phải bây giờ

Chỉ cần chạm sau đó “Thêm vào Màn Hình Chính”

Chia sẻ